specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI

Absolwent specjalności jest zapoznany z problematyką zarządzania procesami i projektami gospodarczymi w sposób praktyczny i wszechstronny. Posiada wiedzę z obszaru nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak: Lean management, Lean manufacturing, Business Process Reengineering. Zna nowoczesne narzędzia z zakresu zarządzania projektami i procesami organizacji.
Wiedza oraz umiejętności absolwenta pozwolą na dokonywanie kompleksowych ocen firm, które mogą być podstawą ich doskonalenia. Absolwent posiada umiejętności w zakresie rozpoznawania i tworzenia procesów, modelowania struktury organizacyjnej w ujęciu procesowym, harmonogramowania, optymalizacji i budżetowania projektów, identyfikacji problemów jakościowych w projektach i procesach biznesowych.