KIERUNEK INŻYNIERIA TESTOWA

Inżynieria testowa jest kierunkiem o profilu praktycznym, w którym występują elementy dualnego systemu kształcenia. Dlatego zajęcia na Uczelni odbywają się równolegle z nauką w zakładzie pracy. W każdym semestrze studenci realizują praktyki zawodowe. Dodatkowo wykonują praktyczne zadania oraz projekty na rzecz zakładu pracy w ramach tzw. projektów transferowych lub godzin transferowych. Praca dyplomowa wiąże się z przygotowaniem projektu i ma charakter praktyczny.

Absolwent kierunku potrafi badać cechy konstrukcyjne, parametry eksploatacyjne lub niezawodność urządzeń, maszyn lub ich elementów. Posiada również wiedzę z zakresu monitorowania procesów produkcyjnych w celu zapewniania standardów jakościowych produktów.

To nowoczesny kierunek inżynierski, który opracowano we współpracy z uczelnią niemiecką SteinbeisHochschule Berlin. Program studiów jest unikatowy i nawiązuje do programów realizowanych na takich kierunkach jak Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechatronika oraz Elektronika. Studia trwają 7 semestrów oraz  kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Specjalności na kierunku Inżynieria testowa: