KIERUNEK INŻYNIERIA TESTOWA

Absolwent kierunku potrafi badać cechy konstrukcyjne, parametry eksploatacyjne lub niezawodność urządzeń, maszyn lub ich elementów. Posiada również wiedzę z zakresu monitorowania procesów produkcyjnych w celu zapewniania standardów jakościowych produktów.

 

Inżynieria testowa jest kierunkiem o profilu praktycznym, w którym występują elementy dualnego systemu kształcenia. Dlatego zajęcia na Uczelni odbywają się równolegle z nauką w zakładzie pracy. W każdym semestrze studenci realizują praktyki zawodowe. Dodatkowo wykonują praktyczne zadania oraz projekty na rzecz zakładu pracy w ramach tzw. projektów transferowych lub godzin transferowych. Praca dyplomowa wiąże się z przygotowaniem projektu i ma charakter praktyczny.

 

Nowoczesna organizacja studiów pozwala studentom wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć na uczelni do rozwiązywania konkretnych problemów występujących w przedsiębiorstwie. Ułatwia kształcenie umiejętności komunikacji oraz pracy w zespole. Zapewnia absolwentom wiedzę i umiejętności odpowiadające rzeczywistym potrzebom rynku pracy.

 

Plany studiów na kierunku Inżynieria Testowa:

- studia stacjonarne

- studia niestacjonarne

 

Na kierunku Inżynieria testowa oferowane są dwie specjalności:
testowanie urządzeń sterujących,
testowanie własności mechanicznych.