pokaż menu

Testowanie własności mechanicznychAbsolwent specjalności testowanie własności mechanicznych potrafi analizować mechaniczne parametry użytkowe materiałów takie jak podatność na korozję, pękania, złamania itp. Potrafi również określić przydatność tych parametrów dla określonego produktu.  Absolwent umie korzystać z dostępnych przyrządów oraz systemów pomiarowych w celu diagnozy problemów związanych z eksploatacją produktu oraz oceny jakości i niezawodności produktu.

 

Absolwent potrafi  badać własności mechaniczne elementów oraz zespołów maszyn i urządzeń, w każdej fazie obróbki.  Potrafi ponadto wyznaczać charakterystyki robocze maszyn i urządzeń oraz określać warunki montażu elementów lub zespołów w produkcie finalnym. 

 

Absolwent nabywa umiejętności inżyniera łącząc wiedzę zdobytą podczas zajęć na uczelni i umiejętności praktyczne uzyskane podczas praktyk w zakładzie pracy oraz projektów i godzin transferowych. 

 

to nowoczesny kierunek inżynierski, który opracowano we współpracy z uczelnią niemiecką SteinbeisHochschule Berlin. Program studiów jest unikatowy i nawiązuje do programów realizowanych na takich kierunkach jak Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechatronika oraz Elektronika. Studia trwają 7 semestrów oraz  kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera.
statystyka