Kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

Absolwent kierunku jest magistrem o wszechstronnym przygotowaniu do pełnienia funkcji menadżersko-specjalistycznych w dwóch obszarach funkcjonowania podmiotu gospodarczego, którymi są finanse i szeroko rozumiane zarządzanie przedsiębiorstwem. Ważnym elementem kształcenia jest zapewnienie absolwentowi wiedzy i praktycznych umiejętności. W rezultacie absolwent rozumie i umie kształtować zjawiska i procesy zarówno finansowe, jak i w zarządzaniu. Potrafi te zjawiska i procesy analizować, oceniać oraz kojarzyć przy podejmowaniu decyzji zarządczych, które w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą mają na celu osiągnięcie określonych skutków w sferze finansowej tego podmiotu.

 

 

Zakres programowy studiów
Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu następujących bloków tematycznych:
• otoczenie makroekonomiczne podmiotu gospodarczego, struktury i instytucje otoczenia oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji podmiotu z otoczeniem;
• funkcjonowanie rynku finansowego i jego wpływ na sytuację przedsiębiorstwa, instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego;
• zarządzanie finansami i projekty inwestycyjne przedsiębiorstw;
• współczesne koncepcje i metody zarządzania, formowanie zespołów i kierowanie nimi;
• aspekty prawne tworzenia, funkcjonowania oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym finansowania jego działalności;
• pełnienie funkcji menedżerskich oraz podejmowanie i optymalizowanie decyzji menedżerskich.

 

 

Po studiach
Dwuletnie studia na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie kończą się uzyskaniem tytułu magistra, który umożliwia absolwentom podjęcie pracy zawodowej na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i zarządzania.


Absolwent jest przygotowany zarówno do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i do podjęcia pracy w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną, w tym w szczególności w firmach rodzinnych, różnych spółkach, konsorcjach, instytucjach finansowych, a także przedsiębiorstwach przemysłowych, budowlanych, handlowych, usługowych i innych.


Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy na następujących stanowiskach: specjalistów w systemie finansowym oraz w systemie zarządzania, doradców ds. finansowych i zarządzania, kierowników zespołów projektowych, kierowników komórek niższego i średniego szczebla w systemie finansowym oraz w systemie zarządzania, dyrektorów (funkcjonalnych i naczelnych) po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia. Absolwent jest również przygotowany do efektywnego pogłębiania wiedzy przez samokształcenie oraz udział w rozmaitych sformalizowanych formach doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe oraz studia trzeciego stopnia).

 

 

Specjalności
Studenci kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie mogą wybrać jedną z następujących specjalności:


finanse i inwestycje przedsiębiorstw
zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie

 

Plany studiów

studia stacjonarne

studia niestacjonarne