Kierunek Energetyka


Raporty instytucji rządowych jak i niezależnych organizacji, które badają rynek energetyczny w Polsce i Europie, wskazują, że nasz kraj jest obecnie na początku istotnego przeobrażenia systemu energetycznego. Według raportu Rozwój OZE w polskim ciepłownictwie[1], opracowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej, najbliższe lata będą okresem przyśpieszonych przemian technologicznych i transformacji systemów energetycznych w kierunku systemów efektywnych energetycznie i niskoemisyjnych, z coraz większym udziałem energii z OZE.

Absolwent kierunku Energetyka to inżynier, który posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych.

W szczególności posiada wiedzę z zakresu: podstawowych obszarów energetyki (elektroenergetyka, energetyka gazu i paliw płynnych), energetyki źródeł odnawialnych, budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych. Zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju oraz problematykę ekologicznego wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii.
Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie: projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych, planowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią, wdrażania norm energetycznych oraz norm ochrony środowiska związanych z wykorzystaniem energii, wykonywania bilansów energetycznych.

Absolwent kierunku Energetyka jest w szczególności przygotowany do podjęcia pracy w:
• przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących maszyny, urządzenia i systemy energetyczne, a także w przedsiębiorstwach wytwarzających nośniki energii oraz
w przedsiębiorstwach zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją nośników energii;
• przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją systemów
wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się konsultingiem i auditingiem energetycznym;
• jednostkach samorządu terytorialnego (komórkach organizacyjnych zajmujących się planowaniem energetycznym).
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,
• inżynierowie nadzoru eksploatacyjnego i inżynierowie energetycy w działach
utrzymania ruchu przedsiębiorstw produkcyjnych,
• specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
• przedsiębiorcy w branży energetycznej.


Specjalności:
• Eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,
• Energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energią.

[1] raportu Rozwój OZE w polskim ciepłownictwie, Instytut Energetyki Odnawialnej, Maj 2018

https://www.ieo.pl/pl/raporty/88--29